Przeglądarka nie obsługuje znacznika "embed", animacja Flash nie zostanie wyświetlona!
Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe

Procedury zobowiązania do leczenia odwykowego

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przedstawione postępowanie dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

  1. powodują rozkład życia rodzinnego;
  2. demoralizację małoletnich;
  3. uchylają się od pracy;
  4. systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie podejmuje wobec osób nadużywających alkohol (zgodnie z wyżej wymienionymi przesłankami
art. 24) działania mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego na wniosek każdego zgłaszającego.
Zgłoszenie przyjmowane są osobiście przez członków Gminnej Komisji
ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - ul. Kużaja 19. Zgłaszający winien podać swoje personalia oraz podpisać wniosek, może jednak żądać pełnej ochrony swoich danych osobowych.
Po zarejestrowaniu wniosku osoba nadużywająca alkoholu otrzyma wezwanie na posiedzenie Komisji. W przypadku dwukrotnego niestawienia się na wezwania Gminnej Komisji sprawa zostanie rozpoznana przez pracownika socjalnego, a następnie może być skierowana do Sądu Rejonowego. 

I. Wymagane wnioski:

Wniosek o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego;
(do pobrania tutaj [pdf] [doc])

II. Opłaty:

Brak;

III. Forma złożenia wniosku:

Osobiście osoba składająca wniosek;

IV. Miejsce złożenia wniosku:

Siedziba Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Radzionkowie , ul. Kużaja 19;

V. Termin załatwienia sprawy:

Do 3 miesięcy (dwukrotne wezwania, sporządzenie wywiadu środowiskowego
i policyjnego, sporządzenie i skierowanie wniosku do Sądu Rejonowego);

VI. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, ul. Kużaja 19; tel.
32 289-08-83 wew. 6;

VII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 70,
poz. 473 z późn. zm.);

Opracowała:
Justyna Konik
Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii