Przeglądarka nie obsługuje znacznika "embed", animacja Flash nie zostanie wyświetlona!
Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe

Zgodnie z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi postępowanie dotyczy osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu:

  1. powodują rozkład życia rodzinnego,
  2. demoralizują małoletnich,
  3. uchylają się od obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny,
  4. systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie, na wniosek każdego zgłaszającego, podejmuje wobec osób nadużywających alkohol (zgodnie z przesłankami wymienionymi powyżej) działania mające na celu zobowiązanie do leczenia odwykowego.

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście przez członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zgłaszający winien podać swoje personalia oraz podpisać wniosek, może jednak żądać pełnej ochrony swoich danych osobowych.

Po zarejestrowaniu wniosku osoba nadużywająca alkoholu otrzyma zaproszenie na posiedzenie Komisji. W przypadku dwukrotnego niestawienia się na zaproszenia Gminnej Komisji sprawa może zostać skierowana do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, po wcześniejszym skierowaniu osoby nadużywającej alkohol do biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego.

I. Wymagane wnioski:

Wniosek o wszczęcie procedury zobowiązania do leczenia odwykowego
do pobrania tutaj [pdf] [doc]

II. Opłaty:

Brak;

III. Forma złożenia wniosku:

Osobiście osoba składająca wniosek.

IV. Miejsce złożenia wniosku:

Siedziba Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radzionkowie, ul. Kużaja 19 (I piętro, pokój nr 5) lub w Urzędzie Miasta Radzionków, I piętro, pokój nr 11a

V. Termin załatwienia sprawy:

Do miesiąca od dnia złożenia wniosku.

VI. Komórka organizacyjna załatwiająca sprawę:

Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Iwona Grysko - Przewodnicząca, tel. 32 286 65 44
Tomasz Machoń - Zastępca Przewodniczącego, tel. 32 388 71 63
Alicja Szlęk - Członek Komisji, tel. 32 388 71 48

VII. Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.